Ing. Jan Zeman,CSc., Praha 9. 10. 2009

Kalkulace, o kterých se zarytě mlčí (Halo n. 2. 2. 2010)

Stávající hluboké ekonomická a sociální krize smetla mimo jiné léta vytvářený mýtus, že kvalitní (evropská) dopravní infrastruktura je základním předpokladem prosperity ČR. Výše dopravních nákladů ve výrobě zřejmě nepředstavuje podstatnou nákladovou položku. Pokud by ji chtěli podnikatelé snižovat, užívali by mnohem více železniční než silniční dopravu. Jestliže pro velkou část podnikatelů dopravní náklady jsou malou položkou, pak pro stát jsou položkou velkou, byť velmi často nekalkulovanou. Přibližnou výši nekalkulovaných nákladů v dopravě ČR ukazuje tabulka č. 1:

Tabulka č. 1 – Hrubé a čisté nekalkulované náklady v základních druzích dopravy v ČR v r. 2007 v mld. Kč

Druh nákladů

Silnič

Železnič

Vodní

Letecká

MHD

Celkem

Dotace z veřejných rozpočtů

Veřejné na dopravní infrastrukturu

57,830

24,699

0,390

0

5,186

88,105

Stát a města na obnovu vozidel

0,175

0,352

0

0

2,853

3,388

Veřejné na osobní dopravu

4,069

8,020

0

0

11,893

23,982

Výdaje na dopravní policii ČR

3,772

0,004

0

0

0,006

3,782

Daňové úlevy

Na ochranu životního prostředí

2,283

0,000

0,000

0,000

0,152

2,435

Škodlivé spotřební daň

0,000

0,000

0,059

5,335

0,000

5 394

Škodlivé DPH mezinárodní veřejná

22,703

2,669

0,187

0,906

0,000

26,465

Škodlivé DPH mezinárodní paliva a energie

6,596

0,093

0,027

1,371

0,000

8,087

Externí škody na zdraví lidí

Vlivem nehod

24,020

0,061

0,001

0

0,212

24,294

Vlivem hluku

11,225

0,679

0

0,006

1,707

13,617

Vlivem emisí CO,NOx,VOC,SO2,PM včetně elektřiny

17,684

0,123

0,004

0,085

2,203

20,024

 

Oběti přízemního ozonu

1,988

0,169

0,016

0,208

0,204

2,585

Emisí CO2 celkem včetně elektřiny

9,341

0,614

0,008

0,644

0,685

11,292

Poškozování veřejné dopravy zácpami

2,056

0

0

0

0

2,056

Vraky z aut

0,346

0

0

0

0

0,346

Hrubé nekalkulované náklady

164,088

37,491

0,692

8,555

25,281

236,107

Spotřební daň za pohonné hmoty

-71,031

-1,125

0

0

-3,577

-75,733

Platby za silnice

-11,837

0

0

0

0

-11,837

Čisté nekalkulované náklady

81,22

36,366

0,692

8,555

21,704

148,537

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat MF, MD, ČSÚ, ĚRÚ, DIČR, Policie ČR ad.

Hrubé nekalkulované náklady udávají, kolik stála doprava ČR mimo běžně uváděné komerční náklady. Některé údaje u MHD jsou neúplné. 236 mld. Kč v roce 2007 v ČR představovaly asi 6,7 % hrubého domácího produktu (HDP), což je hodně. Není v nich přitom zahrnuta významná položka podíl osobních aut na ekonomických ztrátách z rostoucí otylosti obyvatel. Doprava ale platí též mimořádné daně – spotřební daň za pohonné hmoty a poplatky za užívání silnic. Jejich odečtením od hrubých nekalkulovaných nákladů dostaneme čisté nekalkulované náklady. V roce 2007 se na HDP ČR podílely minimálně 4,2 %. To je hodně.

Čistý ekonomický přínos, resp. čistou ekonomickou ztrátu dopravy ČR dostaneme, když od čistých nekalkulovaných nákladů odečteme účetní přidanou hodnotu jednotlivých druhů dopravy, viz tabulka č. 2:

Čistá ekonomická ztráta jednotlivých druhů dopravy v ČR v roce 2007 v mld. Kč

Druh nákladů

Silnič

Železnič

Vodní

Letecká

MHD

Celkem

Čisté nekalkulované náklady

81,220

36,366

0,692

8,555

21,704

148,537

Účetní přidaná hodnota

-55,232

-16,374

-0,279

-6,431

?

-78,316

Čistá ekonomická ztráta

25,988

19,992

0,413

2,124

21,704

70,221

Zdroj: vlastní výpočty, účetní přidaná hodnota dle Ročenky dopravy 2008

Bilancí základních druhů dopravy v ČR v roce 2007 byla čistá ekonomická ztráta ve výši asi 70 mld. Kč. Ve ztrátě byly všechny druhy dopravy, ale jen silniční doprava ztrátovosti dosahuje poškozováním zdraví lidí ve velkém. Z toho lze odvodit dvojí: doprava v ČR je levná, což vede k její nadměrnosti. Ekonomické nástroje regulace dopravy jsou využívány zjevně nedostatečně. Nerovné ekonomické podmínky podnikání v dopravě vytváří zejména velmi vysoké náklady na dopravní infrastrukturu, jež jsou navíc zatížené rozsáhlou nehospodárností, a velmi vysoké ekonomické škody, které na zdraví lidí způsobuje v rozhodující míře silniční doprava. Bilanci neobrací ani poměrně vysoký výnos spotřební daně za pohonné hmoty. Je hrubou nepravdou, že silniční doprava platí moc, že je dojnou krávou v rozpočtu. Náklady zvýšené nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva významně zvyšuje pokračující výrazná preference silniční dopravy v ČR.

Nevyčíslenou položkou zůstává katastrofální dopad silniční dopravy na životní styl obyvatel, který lze přibližně vyčíslit jako náklady zvýšené otylosti. Otylost v důsledku nedostatečného pohybu způsobuje 5-10 % úmrtí proti asi 1 % při dopravních nehodách na silnicích. Není ale známo, kolika procenty se na ohromných ztrátách z otylosti podílí osobní auta, a to jak přímo (stimulují své majitele absolvovat pokud možno všechno autem), tak nepřímo. Prakticky všudypřítomná hrozba úrazu motorovým vozidlem, vysoké znečištění ovzduší emisemi a hlukem ze silniční dopravy a přizpůsobování měst potřebám intenzivní silniční dopravy významně omezují fyzické aktivity obyvatel, deformují jejich životní způsob a činí jej dlouhodobě neudržitelným.