Stanovy „Sdružení pro rozvoj kolejové  dopravy“

 

 

I. část

Název a sídlo Sdružení

 

Název sdružení: Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy

Sídlo: Praha 10, Žirovnická 2

 

 

II. část

Cíle činnosti Sdružení

 

1.     Sdružení pro rozvoj kolejové dopravy (dále jen „Sdružení“) je samostatné,                                 nezávislé Sdružení založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších změn.

Sdružení sdružuje na základě dobrovolnosti fyzické a právnické osoby za účelem podpory kolejové a ekologicky šetrné dopravy.

 

 

2.      Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.      

Sdružení je organizací nezávislou na politických stranách a hnutích a na státních  orgánech všech stupňů. Tam kde to vyžaduje zájem členů a naplnění cílů   Sdružení, s nimi spolupracuje.

 

3.     Hlavní  cíle činnosti Sdružení jsou:

 

Podporovat existenci a rozvoj kolejové dopravy a dalších forem ekologicky

šetrných doprav.

                K tomu zejména provádí:

·        vyhledává a zajišťuje finanční zdroje k podpoře zřizování a provozu regionálních železničních tratí, pěších zón, turistických a cyklistických tratí,

·        pořádá osvětové akce o přínosu kolejové dopravy mezi občany,

·        vykonává osvětu v regionálních i celoplošných médiích o přínosu kolejové dopravy pro občany ČR i okolních států,

·        pořádá odborné konference o dopravní problematice na mezinárodní úrovni s cílem výměny názorů, získání zkušeností a navázání na principy evropské dopravní politiky,

·        vytváří platformy pro otevřenou komunikaci o dopravní problematice s důrazem na její ekologické formy mezi představiteli státu, odborníky a občany,

·        vypisuje soutěže na řešení regionální i celostátní dopravní problematiky, hledání nových netradičních forem ekologické přepravy, podpora projektů studentů vysokých škol.

 

 

III. část

Členové Sdružení, jejich práva a povinnosti

 

1.     Členem Sdružení se mohou stát fyzické a právnické osoby. Všichni členové mají stejná práva a povinnosti, není-li v těchto Stanovách určeno jinak.

 

2.     Členové Sdružení mají právo zcela svobodně volit své zástupce a podílet se jejich prostřednictvím na veškeré činnosti.

 

3.     Členství ve Sdružení vzniká rozhodnutím výkonného výboru o přijetí za řádného člena. Výkonný výbor o vzniku členství rozhoduje na základě osobní přihlášky jemu podané.

Podmínkou u právnických osob je přiložit rozhodnutí statutárního orgánu o přihlášení do Sdružení.

 

4.     Členství zaniká doručením rozhodnutí o ukončení členství a projednáním ve     výkonném výboru, a to pouze ke konci kalendářního roku.

 

5.     Členové jsou povinni:

a)     dodržovat Stanovy, prosazovat program a cíle Sdružení

b)    platit řádně a včas stanovené členské příspěvky

c)     chránit prostředky a majetek Sdružení

 

1.     Členové mají práva:

a)     volit a být voleni do orgánů Sdružení v souladu s volebním řádem,

b)    být informováni o veškeré činnosti Sdružení,

c)     zúčastnit se akcí pořádaných jednotlivými sekcemi Sdružení,

d)    má právo ke své činnosti využívat veškeré zdroje informací, kterými Sdružení disponuje,

e)     po schválení výkonným výborem využívat název a logo Sdružení ke své prezentaci,

f)      být přítomen jednání výkonného výboru v případě, že se jedná o ukončení členství,

g)     zrušit své členství ve Sdružení.

 

1.            Za hrubé nedodržení cílů a programu Sdružení, porušení vnitřních   předpisů,       případné další závažné porušení etického kodexu Sdružení může výkonný výbor    členovi ukončit  činnost. O tomto rozhodnutí jsou informováni ostatní členové    nejpozději do 1 měsíce.

 

2.     Jménem Sdružení jedná předseda nebo pověřený místopředseda výkonného      výboru.

 

IV. část

Členské příspěvky Sdružení

 

3.            Členské příspěvky jsou základními finančními zdroji Sdružení. Členský       příspěvek pro právnické  osoby činí 5 000,- Kč ročně, pro fyzické osoby výdělečně činné 500,- Kč ročně. Pro fyzické osoby nevýdělečně činné (např. ženy na mateřské dovolené, důchodci) 100,- Kč čtvrtletně.

Ve čtvrtletí, v kterém členu vzniklo členství platí člen členské příspěvky     v alikvotní části. Alikvotní část čtvrtletního členského příspěvku je dána počtem     dnů od vzniku členství ve čtvrtletí.

 

4.            Kromě řádných příspěvků uvedených v bodě 12. mohou členové Sdružení      přispívat dobrovolnými příspěvky na tvorbu účelových fondů, které se tvoří       k finančnímu zabezpečení cílů činnosti Sdružení.

 

5.     V případě zániku členství se členské příspěvky nevracejí.

 

 

 

V. část

Organizační struktura Sdružení

 

6.            Nejvyšším orgánem Sdružení je Valná hromada, která se schází 1 x do roka. Valnou hromadu tvoří všichni členové Sdružení. Právnické osoby jsou na Valné hromadě jsou zastoupeny statutárním zástupcem, který je oprávněn jednat jménem společnosti.

Valná hromada projednává a schvaluje:

·        Stanovy, program Sdružení a cíle Sdružení,

·        zprávu o činnosti Sdružení,  zprávu o hospodaření, zprávu dozorčího výboru,

·        volební řád Valné hromady,

·        rozpočet na následující rok.

Valná hromada volí Presidium a Výkonný výbor a Dozorčí výbor. Mimořádná Valná hromada je svolána, požadují-li to 3/5 členů Sdružení a zároveň 3/5 zakládajících členů Sdružení.

 

1.            Presidium je reprezentativním a konzultačním orgánem, kde mohou působit i   nečlenové Sdružení, pokud respektují cíle a program Sdružení. O počtu členů, složení, frekvencí jednání rozhoduje Valná hromada na návrh výkonného výboru.

 

2.            Výkonný výbor je řídícím, koordinačním a výkonným orgánem celkové činnosti Sdružení v období mezi Valnými hromadami. Jednání se konají podle potřeby, minimálně 1 x za tři měsíce.

        V čele výkonného výboru stojí předseda.

 

Výkonný výbor

·        volí ze svého středu předsedu,

·        je představitelem Sdružení při jednáních s ústředními, státními a hospodářskými orgány v České republice. Je rovněž představitelem Sdružení při jednáních na mezinárodní úrovni,

·        v případě potřeby přenáší vlastní pravomoci vyplývající ze Stanov a dalších dokumentů a z pracovněprávních předpisů na předsedu výkonného výboru nebo na výkonného ředitele,

·        spravuje majetek a odpovídá za hospodaření s finančními prostředky Sdružení,

·        na základě specifických potřeb a k naplnění cílů vytváří sekce a pracovní týmy.

Složení výkonného výboru, počet jeho členů stanovuje Valná hromada. Volební období je pětileté.

Jménem Sdružení jedná předseda výkonného výboru, místopředsedové nebo jimi pověřená osoba.

 

1.            Sekce je skupina členů a spolupracovníků Sdružení  k naplnění některého cíle Sdružení. O vytvoření sekce rozhoduje výkonný výbor. V čele sekce stojí zásadně člen výkonného výboru, sekce může  hospodařit s prostředky na samostatném podúčtu. Členové Sdružení mohou být členy několika sekcí. Vedoucí sekcí pravidelně informují výkonný výbor o činnosti sekce.

 

2.          Revizní výbor je voleným orgánem Sdružení, jehož úkolem je sledovat hospodárné využívání finančních prostředků a hospodaření s majetkem.

      Každé Valné hromadě předkládá písemnou zprávu o kontrole hospodaření Sdružení. V čele revizního výboru stojí předseda, o složení revizního výboru rozhoduje Valná hromada. Délka volebního období je 5 let.

Člen výkonného výboru nemůže být současně členem revizního výboru. Není rovněž možné, aby se bývalý člen výkonného výboru stal dříve než za 1 rok členem revizního výboru.

 

3.            Pro zajištění činnosti Sdružení se zřizují na základě potřeby dočasné nebo stálé       komise, které jsou poradními orgány. Tyto orgány se scházejí podle potřeby. Pro

      činnost komisí schvaluje výkonný výbor statuty nebo zásady činnosti.

Výkonný výbor Sdružení k zabezpečení specifických odborných činností zaměstnává v pracovněprávních vztazích výkonného ředitele, odborníky  a další zaměstnance.

 

 

 VI. část

Zásady hospodaření Sdružení

 

4.            Hospodaření Sdružení se řídí platnými právními předpisy, Stanovami Sdružení a      vlastními zásadami hospodaření, které schvaluje Valná hromada.

 

5.            Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na  příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledku hospodaření se provádí do   3 měsíců po skončení kalendářního roku. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok schvaluje Valná hromada. Valná hromada schvaluje  rovněž všechny zásadní změny rozpočtu. Součástí rozpočtu je důvodová zpráva, kde jsou jednotlivé položky příjmů a výdajů rozpočtu zdůvodněny.

 

6.            Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích, popř. nákladech a výnosech, a to v závislosti na zvolené účetní soustavě ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn.

 

7.            Příjmy sdružení tvoří:

·        členské příspěvky dle IV. části Stanov, včetně dobrovolných příspěvků na tvorbu účelových fondů, které se tvoří k finančnímu zabezpečení cílů činnosti Sdružení,

·        příjmy z vlastní hospodářské činnosti (např. semináře, prezentace)

·        dary, sponzorské příspěvky, granty

·        ostatní příjmy.

 

1.            Výdaje Sdružení tvoří:

·        výdaje na provoz Sdružení,

·        výdaje na zabezpečení cílů činnosti Sdružení

 

 

 

 

 

 

 

Za přípravný výbor:

 

 

 

Ing. Vojtěch Kocourek

 

 

 

Ing. Jaromír Dušek

 

 

 

Ing. Edvard Březina, CSc